Home Stavebný dozor

STAVEBNÝ DOZOR

A

Hlavným poslaním „ stavebného dozoru  je chrániť investora jeho peniaze, ktoré sa rozhodol investovať za účelom získania kvalitného stavebného diela primeranej ceny, bez skrytých chýb a nedorobkov
stavebný dozor -  je človek na vysokej etickej a morálnej úrovni. Myslí, hovorí a koná vždy rovnako
bez vedomia stavebného dozoru si investor nedovolí na stavbe nič  zmeniť
bez súhlasu investora si stavebný dozor na stavbe nedovolí robiť zmeny ktoré by podstatne zmenili výsledný efekt / estetický, finančný, prevádzkový a pod./.

B

SD musí byť  teoreticky a prakticky na vysokej odbornej  úrovni v stavebníctve

C

SD musí mať stavebné vzdelanie s maturitou a vyššie s praxou v odbore minimálne 5 rokov

D

SD ovláda cenovú politiku v stavebníctve, tvorbu ceny, jej primerané zvyšovanie, ale aj znižovanie na základe skutočnosti  na stavbe

E

Stavebný dozor sa zúčastňuje na rokovaniach s potencionálnymi dodávateľmi za prítomnosti investora, ale aj bez neho – výberových konaní, ktoré môže tiež vyhľadávať a zvolávať/podľa predošlej dohody/
Zastupuje investora po odbornej stránke. Dáva svoje písomné stanovisko ku vybraným dodávateľom s upozornením na možné riziká a výhody konkrétnych dodávateľov.

F

Stavebný dozor  je v priamom fyzickom kontakte s dodávateľom stavby a to :

  • stavbyvedúcim
  • majstrom
  • pracovníkmi dodávateľa

G

Stavebný dozor pred začatím prác za účasti investora je povinný zvolať na stavbe poradu, ktorej sa zúčastnia všetci pracovníci,  vrátane pomocného personálu, kde sa prejedná  celý priebeh prác, technologické postupy a tiež sankcie za porušenie technologickej disciplíny. Pred započatím  prác zabezpečí školenie OBP a PO.

H

Stavebný dozor na stavbe sleduje denne, alebo podľa potreby technologickú disciplínu V prípade zistenia nedostatkov má právomoc okamžite zastaviť stavebné práce, zvolať jednanie kompetentných osôb a daný problém – nedostatok  vyriešiť.

I

Všetky rozhodnutia stavebného dozoru, ktoré majú podstatný význam na pokračovaní prác na stavbe musia byť odsúhlasené investorom.

J

Stavebný denník je jediný právoplatný doklad na stavbe, kde sa priebežne zapisuje priebeh prác na stavbe. Stavebný denník denne píše stavbyvedúci, keď si to vyžadujú okolnosti, tak aj stavebný dozor, ktorý priebeh prác zároveň podpisuje.

K

Súčinnosť stavebného dozoru, dodávateľa stavby a investora je garantom kvalitne prevedených prác.